Вівторок, 25.06.2019, 19:33

Управитель ОСББ

Реєструєм ОСББ ?

Розглянемо процедуру реєстрації ОСББ у м. Львові.
 
КРОК ПЕРШИЙ:
 створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів ОСББ
 
Членами ОСББ можуть бути:
 • фізичні особи, які є власниками квартири (квартир) або приміщення (примі­щень) у багатоквартирному будинку;
 • юридичні особи (фірми, приватні підприємства тощо), які є власниками кварти­ри (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.
Не можуть бути членами ОСББ:
 •  мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах на підставі ви­даних їм ордерів;
 • особи, котрі орендують приміщення.

   З метою здійснення організаційно-підготовчої роботи по створенню ОСББ з-поміж власників квартир можна обрати, так звану "ініціативну групу" хоча б з трьох осіб.

   На ініціативну групу покладається вирішення таких завдань:
1) попередня оцінка економічного стану будинку-тобто необхідно порівняти об­сяг платежів по квартирній платі, які сплачують щомісячно мешканці, з реальною собівартістю обслуговування будинку ЖЕКом.
   Розшифровані платежі по квартплаті можна взяти в ЖЕКу, а також довідатись про послуги, які щомісячно надаються ЖЕКом, та їх вартість.
   Якщо в результаті оцінки стану будинку буде зрозумілим, що загальний обсяг платежів мешканців значно перевищує реальну потребу у послугах і може бути скорочений, то це дає ініціативній групі підстави переконливо агітувати за ство­рення ОСББ.
Увага! При цьому слід пам'ятати і про осіб, які мають пільги та субсидії по сплаті квартплати.
2) збір інформації про:
 • власників квартир (реквізити свідоцтв про право власності на квартиру, розмір належної їм площі);
 • власників нежитлових приміщень (реквізити свідоцтв про право власності на приміщення, розмір належноїїм площі) та орендарів таких приміщень;
 • кількість неприватизованих квартир;
 • кількість мешканців будинку, що мають пільги, субсидії.
   Якщо попри всі зусилля не вдається з'ясувати власників деяких квартир (з при­чин їх довгої відсутності, неможливості зв'язатися, тощо), то як виняток, можна скористатися даними паспортного відділення міліції відповідного району. Також ці дані можна взяти з поверхового плану, який повинен знаходитись в ЖЕКу.
3) підготовка проектів наступних документів для проведення установчих зборів:
 • Статуту ОСББ;
   Копії проекту статуту можна роздати власникам житлових і нежитлових приміщень будинку для ознайомлення перед установчими зборами.
 • протоколу установчих зборів;
 • список реєстрації учасників установчих зборів, який включає таблицю обра­хунку частки участі в Об'єднанні.
   Частка кожного члена ОСББ розраховується як відношення загальної площі квар­тири (нежитлового приміщення) до загальної площі всіх житлових і нежитлових приміщень будинку.
    Розмір частки кожного власника визначає його участь в загальних витратах на утримання будинку і прилеглої території.
 
Увага! Площа місць загального користування до розрахунку не береться.
 
4)підготовка пропозицій щодо членів правління ОСББ, ревізора, кандидатури уповноваженого для проведення державної реєстрації;
 
5)організація і проведення установчих зборів ОСББ
 
 КРОК ДРУГИЙ:
проведення установчих зборів
1. Повідомлення про проведення установчих зборів.
   Про проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно письмово по­відомити усіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку хоча б за 14 днів до дати проведення (можна розклеїти оголошення про збори на під'їздах, рознести особисто по квартирах, розіслати поштовим відправленням).
    В письмовому повідомленні, як правило, зазначають місце, дату, час прове­дення зборів та пропонований перелік питань порядку денного зборів Запрошують на установчі збори також працівника відповідної районної адміні­страції відповідального за роботу з ОСББ.
2. Реєстрація учасників установчих зборів.
    З метою визначення кворуму у день проведення зборів ініціативна група може провести письмово реєстрацію присутніх учасників зборів. Для цього кожен присутній власник житлового чи нежитлового приміщення ставить підпис у списку реєстрації учасників установчих зборів навпроти свого імені.
3. Визначення кворуму.
    Кворум - це достатня для прийняття рішень кількість присутніх на зборах власників житлових чи нежитлових приміщень      
     Кворум наявний за умови присутності на зборах більше 50 відсотків власників приватизованих квартир, нежитлових приміщень (50% +один голос).
     Приклад: В будинку є 50 приватизованих квартир, уповноваженими власниками яких згідно свідоцтв про право власності на житло виступають 50 осіб, та 10 не-приватизованих квартир, в яких прописано 40 осіб. Нежитлових приміщень нема. Для наявності кворуму на установчих зборах, тобто можливості створити ОСББ, необхідна присутність 26 уповноважених власників квартир (тобто 50 :2 + 1 влас­ник)
Увага! Мешканці неприватизованих квартир чи орендарі приміщень не врахо­вуються при визначенні кворуму та не можуть брати участь у голосуванні, але мають право бути присутніми на зборах.
4. Обрання голови установчих зборів.
   За наявності кворуму керівник ініціативної групи відкриває засідання установ­чих зборів та пропонує обрати голову і секретаря зборів.
    Для обрання голови та секретаря необхідна підтримка більшості присутніх власників або їх уповноважених осіб (50% +1). Кожен учасник зборів має один голос незалежно від належної йому площі.
   Приклад: якщо кворум сформований за присутності 26 уповноважених власни­ків квартир, то для обрання голови і секретаря зборів достатньою буде під­тримка 14 з присутніх осіб (тобто 26:2+1)
5. Процедура затвердження порядку денного зборів та голосування.
   Після обрання голови та секретаря, обраний голова установчих зборів пропо­нує проголосувати за порядок денний установчих зборів. Для затвердження порядку денного необхідно 2/3 голосів учасників установ­чих зборів.
   Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир для затвердження порядку денного необхідною є підтримка 17 осіб (тобто 26:3 х2)
    Після затвердження порядку денного, голова установчих зборів переходить до розгляду питань порядку денного. Кожне питання голосується окремо та поіменно-тобто кожен, хто бере участь у голосуванні, ставить особистий підпис у протоколі зборів із зазначенням резуль­тату голосування за те чи інше питання порядку денного ("за" чи "проти"), (див. вище крок 2)    
    Для прийняття рішення по кожному питанню необхідно підтримка 2/3 голосів учасників установчих зборів.
Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир, рішення з кожного питання порядку денного буде вважатись прийнятим, якщо "за" проголосувала хоча б 17 осіб (тобто 26:3 х2)
6. Питання порядку денного, які необхідно розглянути на установчих зборах:
 • Про створення ОСББ і затвердження Статуту;
 • Про вибори голови та членів правління ОСББ, ревізора ОСББ;
    Для керівництва та організації поточної діяльності ОСББ обирається прав­ління ОСББ, яке є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам ОСББ, а також голова правління.
    Кількість членів правління в кожному випадку визначається індивідуально і скла­дає, як правило, не менше 3-5 осіб.
Приклад: визначення кількості членів може бути відбуватись за принципом, який полягає у включенні в члени правління 1 представника від 10 квартир або від 5 квартир.
   Порядок обрання та відкликання голови, членів правління, їх кількісний склад та термін діяльності встановлюються Статутом ОСББ.
    Також для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ обирається з числа членів ОСББ ревізор або приймається рі­шення про залучення аудитора.
 • Про вибір уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, пов'язаних з реєстрацією ОСББ; Як правило, це голова зборів або голова правління.
 • Про визначення розміру частки кожного співвласника у витратах, зі створен­ня ОСББ. Йде мова про суму коштів, яку необхідно витратити для нотаріального посвідчен­ня установчих документів, реєстрацію ОСББ, виготовлення печатки, штампу, від­криття рахунку тощо;
 • Інші питання.
    За наслідками проведених установчих зборів оформлюється протокол зборів в 2-х примірниках, підписаний головою та секретарем установчих зборів. 1 примірник необхідно передати в управління державної реєстрації для про­ведення реєстрації, а 1 - залишається в документах ОСББ.
 
 КРОК ТРЕТІЙ:
державна реєстрація ОСББ.
 Державна реєстрація ОСББ проводиться у два етапи:
 1. Державна реєстрація ОСББ в Управлінні державної реєстрації.
 2. Державна реєстрація ОСББ у державного реєстратора.
     1-ий етап - Державна реєстрація ОСББ в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради.
    Адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова,2 II поверх, кабінет № 3, телефон 72 17 18 Дні прийому: щодня (крім суботи і неділі) з 10.00 до 13.00 Термін реєстрації: протягом 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів з дня подання документів.
   Для реєстрації ОСББ уповноважена установчими зборами особа подає безпо­середньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до управління держав­ної реєстрації Львівської міської ради наступні документи:
    1. реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію ОСББ. Зразок цієї картки можна отримати безпосередньо при подачі документів в управління державної реєстрації.
    2. оригінал протоколу установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення ОСББ та затвердження його статуту, (див. вище крок 2)
    3. два примірники оригіналу і три копії статуту ОСББ. Статут повинен бути підписаний головою установчих зборів, а його підпис пови­нен бути посвідчений нотаріусом. Для посвідчення підпису голова установчих зборів повинен особисто прийти до нотаріуса та пред'явити паспорт громадянина України.
    Послуга платна. Найдешевші ціни на дані послуги
в Приватного Нотаріуса Грищенко Наталія Олександрівна за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 44, тел.(032)261-02-11, моб.(067)7847475.
    4. список членів об'єднання Державна реєстрація ОСББ є безкоштовною.
    Після реєстрації об'єднання в управлінні державної реєстрації видається свідо­цтво про державну реєстрацію ОСББ.
      2-ий етап - Державна реєстрація ОСББ в державного реєстратора.
   Адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова,2, II поверх Дні прийому: щодня (крім суботи і неділі) з 10.00 до 13.00.
   З метою внесення відомостей про ОСББ в єдиний реєстр юридичних осіб піс­ля отримання свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ уповноваженій особі необхідно подати державному реєстратору свого району (за місцезнаходженням ОСББ):
  1) заповнену реєстраційну картку форми № 6 про внесення відомостей про юри­дичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб під­приємців у 2 примірниках. 1 примірник залишається у державного реєстратора, а 1 примірник подається в управління статистики.
 Увага! Зразок форми №6 реєстраційної картки можна отримати у державного реєстратора.
   2) оригінал та 1 ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ виданий управлінням державної реєстрації (див. 1-ий етап державної реєстрації);
   При подачі вищевказаних документів необхідно мати при собі:
   1) паспорт;
   2) оригінал протоколу установчих зборів.
   В трьохденний термін державний реєстратор проводить включення і видає свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (єдиний зразок) та 1 заві­рений примірник реєстраційної картки форми №6.
   На цьому можна вважати державну реєстрацію завершеною.
   Державний реєстратор протягом 2 днів з дня реєстрації зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фон­ду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки форми №6 про юридичну особу (ОСББ).
 
КРОК ЧЕТВЕРТИЙ:
отримання довідки головного управління статистики
 Львівської області про включення до ЄДРПОУ
     Адреса: 79058, м. Львів, проспект В.Чорновола, 4, кім. №23, II поверх, 2 корпус Дні прийому: щодня (крім вихідних) - з 10.00 до 13.00 год.
   Термін розгляду та прийняття рішення: 3 дні з дня подачі документів.
   За подвійну плату довідка може бути видана протягом 1 дня Без довідки управління статистики ОСББ не зможе виготовити печатку, від­крити банківський рахунок тощо.
   Для отримання довідки головного управління статистики про внесення юри­дичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ (ЄДРПОУ) необхідно подати наступні документи:
    1. ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію. Оригінал свідоцтва необхідно мати при собі для звірки
    2. завірену державним реєстратором реєстраційну картку (форма №6) (див. вище 2-ий етап державної реєстрації)
    3. облікову картку. Видається і заповнюється безпосередньо в управлінні статистики.
    4. квитанцію про внесення плати за видачу довідки та відповідної кількості її за­вірених копій.
   Оплатити можна безпосередньо в управлінні статистики суму в розмірі: 15 гривень 56 копійок (при оформленні довідки протягом 3 днів), або 20 гривень 23 копійки (при оформленні - протягом 2 днів),або 31 гривня 13 копійок (при оформленні - протягом 1 дня) Додатково за видачу кожної окремої копії довідки - 1 гривня 55 копійок.
   Доцільним є окрім оригіналу довідки замовити виготовлення і її завірених копій (2-3 екземпляри). Завірена копія має силу нотаріально посвідченої, але її оформлення є дешевшим в три рази.
   Така копія знадобиться, зокрема, для отримання дозволу на виготовлення печа­ток та штампів, відкриття рахунку тощо.
 Увага! Крім цього, обов'язково працівнику управління статистики необхідно пред'явити:
1) оригінал статуту ОСББ - для звірки видів діяльності, що вказані у статуті з тими, що будуть вказані в довідці головного управління статистики
2) оригінал протоколу установчих зборів - для підтвердження повноважень особи, що буде подавати документи (уповноваженого представника).
 
 
КРОК П’ЯТИЙ:
реєстрація в податковій інспекції.
      Орган, що приймає рішення: ДПІ відповідного району м.Львова (за місцезнаходженням ОСББ)
     Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 35, цокольне приміщення Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 15.30 год. до 18.00 год., п'ятниця - з 15.30 до 16.45 год.
     Термін: до 10 календарних днів з дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
     Видача довідки про взяття на облік у податковій інспекції (форма 4-ОПП) здій­снюється у кімнатах 141-145 (залежно від району м. Львова) при умові написання заяви та пред'явлення уповноваженим представником ОСББ наступних докумен­тів:
 • оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію;
 • документу, що посвідчує особу (паспорт);
 • документа, що підтверджує повноваження особи -тобто оригіналу протоколу установчих зборів ОСББ.
  КРОК ШОСТИЙ:
отримання дозволу на виготовлення печатки і штампу.
   Орган, що приймає рішення: працівник дозвільної системи МВС.
   Адреса: м. Львів, вул. Валова,2, II поверх Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 13.00 год Термін прийняття рішення: 5 робочих днів від дня одержання документів.
   За подвійну плату дозвіл може бути виданий протягом 3 робочих днів Перелік документів, які подаються уповноваженою особою:
1. заява, підписана уповноваженою особою;
2. оригінал та нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (єдиного зразка);            
   Засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред'явленні оригіналу свідоцтва та паспорта особою, що бажає отримати таку копію вартість послуг нотаріуса - від 5 гривень за 1 копію
3. копія довідки головного управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ;
подається 1 екземпляр завіреної копії довідки, що була отримана в управлінні статистики (див. крок 4)
4. нотаріально завірена копія статуту ОСББ;
засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред'явленні оригіналу статуту та паспорта особою, що бажає отримати таку копію вартість послуг нотаріуса складає від 5 гривень за кожну сторінку Статуту.
5. два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, роздруковані на аркуші формату А4;
    Розробка і друк зразків печаток (штампів) здійснюється безпосередньо ліцензова­ними організаціями, що їх виготовляють. Така послуга може бути безкоштовною при умові наступного виготовлення печа­ток в цій організації
6. оригінал платіжного доручення / квитанції;
    За оформлення дозволу стягується плата у розмірі 51 гривня. реквізити рахунку, на який вноситься плата за послуги дозвільної системи, можна довідатись в працівника, який приймає документи або на інформаційному стенді, який розміщений в цьому ж приміщенні (вул. Валова, 2, II поверх).
    В результаті оформлення дозволу уповноважена особа отримує оригінал сві­доцтва про державну реєстрацію юридичної особи зі штампом дозвільної системи МВС на звороті та один екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів також з пе­чаткою дозвільної системи МВС.
    Отриманий екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів з печаткою дозвільної системи МВС залишається в ліцензованої організації, що безпосередньо виготов­ляє печатки.
    Плата за виготовлення печаток і штампів визначається самостійно організаці­єю, що виготовляє. Вартість виготовлення 1 круглої печатки і 1 штампу разом із пристроєм, на якій кріпиться печатка і штамп, сягає суми в розмірі від 185 гривень.
 
 
КРОК СЬОМИЙ:
реєстрація в Пенсійному фонді.
   Орган, що реєструє: працівник районного відділу Пенсійного фонду.
   Адреса: м. Львів, вул. Валова,2, II поверх Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 13.00 год Термін: 3 дні з дня подачі документів.
   Для реєстрації необхідно подати наступні документи:
1. заява за формою;
   Бланк заяви можна отримати безпосередньо при подачі документів у працівника, який приймає документи
2. завірені копії таких документів: 
 • свідоцтва про державну реєстрацію;
 • протоколу установчих зборів;
 • довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ (див. крок 4);
 • статуту ОСББ.
    При подачі документів уповноваженій особі необхідно пред'явити паспорт та оригінал документу, що засвідчує повноваження (тобто протоколу установчих зборів).
 
КРОК ВОСЬМИЙ:
реєстрація у Фонді соціального страхування
 з тимчасової втрати працездатності.
   Орган, що реєструє: Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідного району (за місцезнаходженням ОСББ).
   Адреса: Галицького та Сихівського районів м. Львів, вул. Чайковського, 4, III поверх, приймальня Франківського, Личаківського, Залізничного та Шевченківського районів м. Львів, вул. Сахарова, 42, II поверх, приймальня Прийом: щодня з 10.00 год. до 16.00 год. обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.
   Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстра­тора (див. крок 3) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.
   Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про взяття на облік стра­хувальників при поданні наступних документів: 
 • ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ;
 • ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.
 
КРОК ДЕВ’ЯТИЙ:
реєстрація у Фонді соціального страхування
 на випадок безробіття.
   Орган, що реєструє: Фонд соціального страхування на випадок безробіття відповідного району (за місцезнаходженням ОСББ), відділ взаємодії з працедавцями району. Адреса: 79060, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 122 Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.
   Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстрато­ра (див. крок 3) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.
   Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про реєстрацію платни­ком страхових внесків при поданні наступних документів:
 • ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.
 
КРОК ДЕСЯТИЙ:
реєстрація у Фонді соціального страхування
 від нещасних випадків на виробництві та
 професійних захворювань.
   Орган, що реєструє: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (за місцезнаходженням ОСББ) Адреса: м. Львів, вул. Чайковського, 27 Термін розгляду: не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного отримання відомостей від державного реєстратора.
   Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстрато­ра (див. крок 3) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.
   Оригінал страхового свідоцтва, що засвідчує реєстрацію у фонді буде наді­слано ОСББ рекомендованим листом з повідомлення про вручення, але виходячи з теперішньої ситуації, краще звернутися в фонд самостійно.
 
КРОК ОДИНАДЦЯТИЙ:
відкриття рахунку в банку.
    Розрахунковий рахунок ОСББ можна відкрити у будь-якому комерційному бан­ку за розсудом правління.
   При виборі банку варто врахувати вартість послуг банку за відкриття і обслу­говування рахунку, вартість послуг за внесення готівки на рахунок тощо.
   Відкривати рахунок повинен особисто голова правління та при наявності го­ловний бухгалтер. 
   Для відкриття рахунку необхідно подати наступні документи:
 • заяву щодо відкриття рахунку за встановленими зразком з підписом голови правління та головного бухгалтера; бланк заяви можна отримати безпосередньо в банку;
 • нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • нотаріально завірена копія статуту ОСББ;
 • 2 примірники картки із зразками підписів керівника ОСББ (голови правління), бухгалтера (при наявності) та відбитком печатки ОСББ; зразки підписів повинні бути нотаріально завірені(де засвідчувати див крок 4);
   При відсутності посади головного бухгалтера в ОСББ на картці замість підпису головного бухгалтера ставиться помітка наступного змісту "посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом"
 • нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік в ДПІ (форма 4-ОПП);
 • копія довідки головного управління статистики про включення до ЄДРПОУ
 • оригінал або копія протоколу установчих зборів, завірена печаткою ОСББ, а також при наявності посади головного бухгалтера - наказ про призначення на по­саду головного бухгалтера;
 • копія паспорту (сторінки 1-3 та 11) та копія ідентифікаційного коду голови прав­ління та головного бухгалтера (при наявності такої посади);
 • копія довідки про реєстрацію у Пенсійному фонді; обов'язково необхідно пред'явити оригінал для завірення копії довідки уповно­важеним працівником банку;
 •  копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань обов'язково необхідно пред'явити оригінал для завірення копії свідоцтва уповно­важеним працівником банку.

 

КРОК ДВАНАДЦЯТИЙ:
внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій.
    Орган, що приймає рішення: ДПІ відповідного району м.Львова (за місцезнаходженням ОСББ) Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 35, цокольне приміщення кім.141-145 (залежно від району м.Львова) Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 15.30 год. до 18.00 год., п'ятниця - з 15.30 до 16.45 год.   
    Термін: до 10 календарних днів з дня подачі документів Внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій або установ дозволяє здавати податкову та бухгалтерську звітність за спрощеною формою один раз на квартал.
Перелік документів, які подаються:
1. реєстраційна заява за формою 1 -РН; Бланк цієї заяви можна купити безпосередньо в кіосках, які розташовані в при­міщенні податкової інспекції
2. ксерокопія зареєстрованого статуту ОСББ.
    Рішення готується у 2 примірниках- перший надається уповноваженому пред­ставнику ОСББ, а другий залишається в органі податкової служби.
Форма входу
Наше опитування
Чи Ви хочете створити у своєму будинку ОСББ
Всього відповідей: 367
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Друзі сайту
 • "Портал ГО Львова"
 • "Громадський форум Львова"
 • "Громадський Портал Львова"
 • "Громадянська мережа ОПОРА"